header image

Régiséget vennél vagy eladnál?

Ismerd meg Magyarország legújabb antik hirdetési portálját!

Ha eladnál, hirdetnél oldalunkon, kezdd itt

Ingyenes regisztráció most

Ha eladó műtárgyakat vásárolnál

Eladó régiségek böngészése

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

 

Az ÁSZF szabályozza az Antik Centrál Kft. által üzemeltetett  www.antik.hu oldalon (továbbiakban: Honlap) keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételének feltételeit.

Jelen ÁSZF kizárólag a Honlap használatára vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

 

1.      FOGALMAK

 

Közvetítő Szolgáltató: az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó szolgáltató, aki jelen esetben:

Név: Antik Centrál Kft.

Székhely, levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 30.

Ügyfélszolgálat címe: 1137 Budapest, Katona József utca 26.

Cégjegyzékszám: 01-09-917488

Bejegyző Bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbíróság

Adószám: 14738296-2-41

Telefonszám: 06706127276

E-mail: info@antik.hu

 

Szolgáltatás: a Honlapon keresztül az Eladó által meghirdetett régiségek (termékek) vagy szolgáltatás (pl. restaurálás) megvásárlásához, igénybe vételéhez szükséges tartalom és hozzáférés biztosítása mind a Felhasználó, mind az Eladó részére, az Eladó által elhelyezett – ingyenesen vagy ellenérték fejében – Hirdetés révén.

 

Eladó: olyan természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki a Közvetítő Szolgáltató által üzemeltetett Honlapon eladásra meghirdeti és a Felhasználó részére megvásárlásra felajánlja eladó régiségeit illetve az általa nyújtott szolgáltatást, az általa meghatározott áron és feltételekkel.

 

Felhasználó: olyan természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki a Honlapon eladásra meghirdetett, felkínált terméket vagy szolgáltatást közvetlenül az Eladótól megvásárolja, igénybe veszi a Hirdetés szövegében az Eladó által meghatározott és feltüntetett feltételekkel.

 

Hirdetés: a Honlapon az Eladó által – ingyenesen vagy ellenérték – fejében elhelyezett hirdetés, mely hirdetés tartalmát (termékleírás, képek, eladásra vonatkozó feltételek, nyújtott szolgáltatás stb.) az Eladó határozza meg.

 

Szolgáltató: olyan természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki a Közvetítő Szolgáltató által üzemeltetett Honlapon meghirdeti és ellenérték fejében a Felhasználó részére felkínálja a sérült vagy hibás régiségek javítását, restaurálását a Hirdetés szövegében meghatározott és feltüntetett feltételek alapján.

 

Érintettek: Eladó, Felhasználó és a Szolgáltató együttesen

 

2.      IGÉNYBEVÉTEL ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

 

Érintettek kötelesek gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértsék.

 

Az Internet globális jellege miatt Érintettek elfogadják, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység Érintettek államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Érintetteket terheli a felelősség.

 

 

3.      KÖZVETÍTŐ SZOLGÁLTATÓRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

 

3.1.Felelősség

 

A Honlapon található információk jóhiszeműen a Közvetítő Szolgáltató által – kivéve a Hirdetéseket – kerültek elhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Közvetítő Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

A Honlapon elhelyezett Hirdetések illetve egyéb az Eladó, Szolgáltató által elhelyezett anyagok tartalmáért kizárólag az Eladó, Szolgáltató tartozik felelősséggel.

 

A Honlap működtetését a Antik Centrál Kft. közvetítő szolgáltatóként, az Elkertv. rendelkezései szerint végzi. A Közvetítő Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal az általa üzemeltetett és fenntartott Honlapon tett, nem tőle származó felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá a Honlapon elérhető Közvetített Szolgáltatások hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban. Ezért a Közvetítő Szolgáltató nem vállal felelősséget az általa működtetett Honlapon az Eladó, Szolgáltató által meghirdetett termékek minőségéért, általa nyújtott szolgáltatás biztonságáért és jogszabályi megfelelőségéért és nem vállal kötelezettséget ezen termékek vagy szolgáltatások ellenőrzéséért.

 

A Közvetítő Szolgáltató nem felel továbbá az általa működtetett Honlapon szereplő termékek valódiságáért, vagy azért, hogy a Felhasználó ténylegesen meg tudja venni, az Eladó, pedig ténylegesen el tudja adni a termékeket vagy a Szolgáltató nyújtani tudja a felkínált szolgáltatást; nem tudja biztosítani továbbá, hogy az Eladó vagy a Szolgáltató és a Felhasználó az egymás közötti tranzakciót végérvényesen be is tudják fejezni.

 

A Közvetítő Szolgáltató nem avatkozik bele a Felhasználó és az Eladó vagy a Szolgáltató közötti jogvitákba, tranzakciókba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó és az Eladó/ Szolgáltató mentesíti a Közvetítő Szolgáltatót mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől. (nem köteles beavatkozni, azonban a panasz hozzá is beküldhető)

 

Az Érintettek által a Honlapon közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat a Közvetítő Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni továbbá a Közvetítő Szolgáltató által csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információt, ezért a közzétett tartalmak tekintetében a Közvetítő Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

 

Az Eladó és a Szolgáltató által közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag az Eladó/ Szolgáltató tartozik felelősséggel. A Közvetítő Szolgáltató által működtetett Honlapon jogellenes tartalom (például harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, hozzászólások, felhasználási engedély nélküli szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotások, különösen képek), harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat közvetlenül, vagy közvetett módon sértő (például bűncselekmény elkövetésére vonatkozó felhívás) felhívás nem helyezhető el.

 

Amennyiben a Honlapon az Eladó/ Szolgáltató által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, az Eladó/ Szolgáltató az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését magára vállalja, továbbá vállalja azt is, hogy minden a Közvetítő Szolgáltató által megkövetelt intézkedést (például a visszaélésért vagy a jogsértésért felelősséget vállaló és a Közvetítő Szolgáltató érintetlenségét egyértelműen tartalmazó nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele) megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban a Közvetítő Szolgáltató jó hírnevének megóvása érdekében.

 

Amennyiben az Eladó, Szolágltató által a Honlapon közzé- vagy elérhetővé tett tartalom jogsértő, úgy a Közvetítő Szolgáltató az Elkertv. alapján jár el, és az Eladó, Szolgáltató által elhelyezett tartalmat eltávolíthatja.

 

Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató kizárja felelősségét továbbá az

 • Eladó, Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott, a Közvetítő Szolgáltató által nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatással továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információ – törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén – tekintetében,
 • a rendszer használatából adódó, a működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért;
 • egyéb, rajta kívül álló okra visszavezethető hibákért, károkért (vis maior)
 • Felhasználó számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy erkölcsi kárért;

 

A Szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén a Szolgáltató a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében és fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó vagy az Eladó, Szolgáltató által elkövetett jogsértés esetén az illetékes hatóságnál bejelentést tegyen.

 

Jelen felelősségi szabályok minden Érintettre vonatkoznak.

 

Közvetítő Szolgáltató a Szolgáltatás 95%-os rendelkezésre állást garantálja, éves szinten. A rendelkezésre állás mérése szempontjából nem tekinthető kiesésnek a legfeljebb 1 munkanap időtartamú tervezett karbantartás, feltéve, hogy annak időpontjáról és várható időtartamáról Szolgáltató megfelelő időben (karbantartást megelőző 5 munkanap) előre értesítette Felhasználót és Eladót, Szolgáltatót a Honlapon keresztül.

 

4.      FELHASZNÁLÓRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

 

A Honlap tartalmának megtekintéséhez regisztráció nem szükséges,viszont regisztrációra minden Felhasználónak lehetősége van, amivel a Honlapon keresztül elérhető ingyenes szolgáltatásait igénybe veheti.

 

A Honlapon megtalálható termékeket, szolgáltatásokat a Felhasználó regisztráció nélkülis eléri, tehát nem szükséges a regisztráció a Honlapon keresztül történő Hirdetésben szereplő termék vagy szolgáltatás megvásárlásához, azonban az ÁSZF rendelkezései, továbbá az Adatkezelési nyilatkozatban foglaltak megismerése alól a regisztráció hiánya nem mentesít és ilyen esetben is érvényesülnek Felhasználóval szemben.

 

A Hirdetésben feltüntetett termék vagy szolgáltatás ára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon van feltüntetve. A termékek vételára nem tartalmazza az Eladó által megszervezett és bonyolított kiszállítás költségét. A termékek/szolgáltatások ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

 

 

4.1.Regisztráció

 

A Honlapon történő Hirdetések megtekintésének nem feltétele a regisztráció, de regisztrációs lehetőséget biztosít a Közvetítő Szolgáltató a Honlapon a Felhasználók részére.

 

A Honlapon ingyenes szolgáltatásokat vezetett be, a következő funkciók is elérhetőek, ellenszolgáltatás nélkül:

 

-        Hírlevél feliratkozás,

-        Értesítés új termékről a preferált kategóriában,

-        Hirdetésfigyelés,

-        Eseménynaptár értesítő.

 

 A Hirdetések megtekintésének nem feltétele a regisztráció, mert

 

Közvetítő Szolgáltató termék vagy szolgáltatás értékesítési tevékenységet nem végez a Honlapon, kizárólag az Eladó, Szolgáltató által feltöltött Hirdetéseket jeleníti meg.

 

A fent említett ingyenes szolgáltatásokhoz és 6. pontban meghatározott szolgáltatáshoz, az email címét a Felhasználónak meg kell adnia, mely email címet a Közvetítő Szolgáltató kizárólag arra a célra használ, amelynek céljából a Felhasználó azt megadta.

 

Minden regisztrált email címre a Közvetítő Szolgáltató az újonnan bevezetett funkciókról bármikor rendszerüzenetet küldhet.

 

 

4.2.A Hirdetésben megjelenő termék vagy szolgáltatás megvásárlásának menete

 

Felhasználó az Eladó vagy Szolgáltató által a Hirdetésben eladásra felkínált terméket illetve szolgáltatást a Honlapon keresztül közvetlenül megvásárolni nem tudja.

 

A Hirdetések között böngészni a Felhasználó a Honlap bal oldali menüjében feltüntetett termékkategóriák között tud. A Hirdetésben szereplő termék vagy szolgáltatás megvásárlására az Eladóval vagy a Szolgáltatóval való közvetlen kapcsolatfelvétel útján van lehetőség, a termék vagy szolgáltatás oldalán megtalálható űrlap igénybevételével. A Felhasználó, ha rákattint egy Hirdetésre, akkor a megjelenő felületen megtekintheti a Hirdetés teljes tartalmát és ugyanezen a felületen van lehetősége egy elektronikus kapcsolat felvételi űrlap kitöltésével felvenni a kapcsolatot az Eladóval. A kapcsolat felvételi űrlapon a Felhasználó a nevét és az email címét köteles megadni.

 

A szerződés a Felhasználó és az Eladó vagy Szolgáltató között jön létre, nem pedig a Felhasználó és a Közvetítő Szolgáltató között. Felhasználó ennek megfelelően tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Eladó vagy a Szolgáltató által a Felhasználó részére értékesített szolgáltatás vagy termékek kiszállítása, átadása, jótállásra,- szavatossági jog,- illetve elállási jog gyakorlására vonatkozó igények és a pénzügyi teljesítés a Közvetítő Szolgáltatótól függetlenül, a Felhasználó és az Eladó/ Szolgáltató megállapodásának megfelelően zajlik le, így a Felhasználó az előzőekben meghatározott bárminemű igényét közvetlenül az Eladóval/ Szolgáltatóval szemben érvényesítheti.

A termék vagy szolgáltatás vételárának kiegyenlítése az Eladó/ Szolgáltató által meghatározott fizetési módok alapján történik, melyről az Eladó/ Szolgáltató az elektronikus kapcsolat felvételi űrlapon megadott email címre küldött üzenetben vagy telefonon tájékoztatja a Felhasználót.

 

5.      ELADÓRA/SZOLGÁLTATÓRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK, HIRDETÉS FELADÁSA, FELTÉTELEI

 

Az Eladó/Szolgáltató és a Közvetítő Szolgáltató között megkötött szerződés – vagyis a Közvetítő Szolgáltató által biztosított Szolgáltatás igénybevétele – írásba foglalt szerződésnek minősül, melyet a Szolgáltató iktat ezért a későbbiekben visszakereshető. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

 

A szerződéskötés nyelve magyar vagy ha az Eladó/Szolgáltató angol nyelvet kiválasztja, akkor a szerződés nyelve angol.

 

 

5.1.Regisztráció

 

Az Eladó közvetlenül a Honlapon, a Közvetítő Szolgáltatóval való kapcsolatfelvétel nélkül regisztrálhatnak a rendszerbe. A Hirdetés feladásához a regisztráció kötelező.

 

Ezt megteheti a Honlap jobb felső sarkában megtalálható „Hirdetés feladása, regisztráció” feliratra kattintva.

 

Első körben minden Eladónak egy általános regisztrációt kell végre hajtania, ahol a nevét és az e-mail címét kell megadnia, a jelölőnégyzet kipipálásával pedig el kell fogadnia a Közvetítő Szolgáltató ÁSZF-ét, illetve adatkezelési nyilatkozatában foglaltakat és a „Regisztráció” gombra kattintania. A regisztráció sikeréről a Közvetítő Szolgáltató emailben tájékoztatja az Eladót/Szolgáltatót. Azonban ahhoz, hogy az Eladó/Szolgáltató be tudjon jelentkezni a Honlapra, szükséges, hogy az értesítő emaiben megtalálható aktiváló linkre kattintva, aktiválja regisztrációját. Ha az Eladó/Szolgáltató ezt nem teszi meg akkor nem tud bejelentkezni a Honlapra.

 

Az Eladó/Szolgáltató köteles a Szolgáltatás igénybevételéhez, illetve díjfizetéshez kapcsolódó adatait azok megváltozása esetén 7 napon belül a Közvetítő Szolgáltató felé jelezni. Ellenkező esetben a Közvetítő Szolgáltató az adatbejelentés elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése (díjfizetési kötelezettség) esetén kizárja a saját késedelmét a Szolgáltatás biztosítására vonatkozóan.

 

Jogszabály változás miatt 2012-től az ingóságok adózási szabályai változtak és ebből adódóan a magánszemély Eladó is adófizetésre kötelezett az értékesített ingóságok bevétele után, amennyiben annak törvényben meghatározott feltételei fennállnak. Közvetítő Szolgáltató nem vállal felelősséget a magánszemély Eladókat érintő és gazdasági tevékenységükkel összefüggő adózási kötelezettségek teljesítéséért, adófizetési kötelezettségének a magánszemély köteles minden esetben eleget tenni.

A csomagok árának kiegyenlítésére a Közvetítő Szolgáltató a következő lehetőségeket biztosítja az Eladó/Szolgáltató részére. Egyéb fizetési módok igénybevételére a Közvetítő Szolgáltató nem biztosít lehetőséget.

 

5.2.Fizetési lehetőségek

 

A megrendelés végösszegének azonnali kifizetése történhet:

 

a)      Bankkártyás fizetéssel: A rendszer biztonságos csatornát használ és automatikus. A Bank kizárólag az Eladó/Szolgáltató által megadott, a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatokat kapja meg a 128 bites SSL titkosítással ellátott fizetőoldalon. A megrendeléssel kapcsolatos személyes adatokról és a vásárlás tartalmára vonatkozó információkról a Bank nem kap értesítést a Közvetítő Szolgáltatótól. Másfelől, a fizetőoldal adattartalmáról a Közvetítő Szolgáltató szintén nem értesül, azokat csak a Bank érheti el. A tranzakció eredményéről a fizetést követően a bank oldala tájékoztatja. A kártyás fizetéshez az Eladó internet böngésző programjának támogatnia kell az SSL titkosítást. A Közvetítő Szolgáltató megrendelés során keletkezett és birtokába jutott adatokat nem tárolja, azaz a kártyabirokos vagy megrendelő nevét kizárólag a kártyabirtokos által engedélyezett tranzakció végrehajtása céljából használhatja fel. Az Eladó/Szolgáltató a csomagban biztosított szolgáltatást csak az átutalt összeg Közvetítő Szolgáltató számláján történő jóváírását követően jogosult használni. Közvetítő Szolgáltató a megrendelt csomagban foglalt Szolgáltatást csak akkor aktiválja, ha a vételár számláján jóváírásra került. A Közvetítő Szolgáltató a jóváírás napján aktiválja a csomagban foglalt Szolgáltatást. A Közvetítő Szolgáltató a tranzakció során keletkezett egyéb más adatokkal nem rendelkezik.

Az OTP Bank Nyrt. biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét, biztonságos, SSL protokollt használó kártyaelfogadó rendszere által. Bankkártyás fizetéskor Eladó/Szolgáltató átirányításra kerül az OTP Bank fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül a Bank által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem a Honlapon.

 

 

 

b)      Fizetés PayPal-on keresztül: Ez esetben az Eladó/Szolgáltató a megrendelt kreditcsomag árát a PayPal fizetési felületen teljesíti a Közvetítő Szolgáltató részére. A PayPal-os fizetéshez minden esetben szükséges az Eladónak/Szolgáltatónak egy saját accountra, amivel be tud jelentkezni a szolgáltatás igénybevételéhez.

 

PayPal account létrehozása:

 1. www.paypal.com
 2. ‘Sign in’ gombra nyomással létrehozhatjuk a profilunkat
 3. Kiválaszhatja, hogy magánszemélyként akarunk regisztrálni vagy üzleti profilt hoz létre
 4. Adjuk meg a kívánt adatokat
 5. Jelentkezzen be a regisztrált e-mail címmel és jelszóval

 

PayPal-on keresztül csak abban az esetben tud az Eladó/Szolgáltató fizetni, ha utalásos tranzakción keresztül feltölti pénzzel.

 

A fizetéshez az Eladónak/Szolgáltatónak a ‘Fizetés PayPallal’ gombra kell kattintania, majd be kell jelentkeznie a már regisztrált Paypal-felhasználó nevével és jelszavával. Ha minden adat helyes, akkor a ‘Continue’ gombra kell kattintania. Ezután az Eladó/Szolgáltató visszairányításra kerül a Honlapra, ahol pár másodpercet várni kell, hogy a rendszer feldolgozza a tranzakciót.

 

c)      Előre utalással: Ez esetben az Eladó/Szolgáltató a megrendelt csomag árát az OTP Banknál vezetett bankszámlára banki átutalás útján teljesíti a Közvetítő Szolgáltató részére. Előre utalás esetén a megjegyzés rovatban a csomag megnevezését minden esetben szükséges feltünteti. Előre utalás esetén az Eladó/Szolgáltató a csomagban biztosított Szolgáltatást csak az átutalt összeg Közvetítő Szolgáltató számláján történő jóváírását követően jogosult használni. A Közvetítő Szolgáltató a jóváírás napján aktiválja a csomagban foglalt Szolgáltatást. Minden esetben várja meg, hogy a Közvetítő Szolgáltató a megrendelést 48 órán belül visszaigazolja, addig ne indítsa el az utalást.

 

d)      Személyes befizetés: Ennek a fizetési módnak a választása esetén az Eladó/Szolgáltató a Közvetítő Szolgáltató ügyfélszolgálatán lehetséges az 1. pontban megjelölt címén készpénzben. A Közvetítő Szolgáltató a befizetés napján aktiválja a csomagban foglalt szolgáltatást az Eladó/Szolgáltató részére.

 

A Hirdetések időtartama minden esetben az adott csomagban feltüntetésre kerül.

 

Közvetítő Szolgáltató jogosult a Hirdetési csomagok díját és tartalmát egyoldalúan módosítani, azonban e módosítása nem érinti a már megkötött szerződésben foglalt díjak mértékét és csomag tartalmát. Kizárólag a módosítás hatálybalépését követően leadott megrendelésekre irányadóak a módosított feltételek.

 

 

5.3.Adatbeviteli hibák javítása

 

Ha az Eladó/Szolgáltató a csomag megrendelése során rossz csomagot rendelt meg vagy helytelen adatokat adott meg, akkor az Eladó/Szolgáltató a Honlapon módosítani már nem tudja megrendelését. Ilyen esetben az Eladó/Szolgáltató mindenképp vegye fel a kapcsolatot a Közvetítő Szolgáltatóval. Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott számlázási cím, rossz csomag választása stb.

 

5.4.Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

 

Az Eladó által elküldött ajánlat megérkezését a Közvetítő Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja az Eladó/Szolgáltató részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Eladó/Szolgáltató által a csomag vásárlás során megadott adatokat (számlázási információk), a rendelés dátumát, a csomag árát, és a fizetendő végösszeget.

 

E visszaigazoló e-mail Közvetítő Szolgáltató részéről az Eladó/Szolgáltató által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Közvetítő Szolgáltató és az Eladó/Szolgáltató között.

 

Eladó/Szolgáltató mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Közvetítő Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

 

Ha Eladó/Szolgáltató rendelését már elküldte a Közvetítő Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt haladéktalanul jeleznie kell a Közvetítő Szolgáltató felé.

 

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

 

 

5.5.Az Eladó/Szolgáltató által a Honlapon elhelyezett Hirdetésben tilos olyan tartalom megjelenítése, amely:

 

 • a Hirdetésben szereplő eladásra meghirdetett termék, az Eladó által feltüntetett információknak, tulajdonságoknak egyértelműen nem felel meg, megtévesztő,
 • jogszabályba ütközik, illetve ennek gyanúja felmerül;
 • szerzői jogokat, személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogot, valamint személyes adatok védelméhez való jogokat sért;
 • erőszakra, jogszabálysértésre buzdít, illetve a személyes vagy közbiztonságot, környezetet, illetve természetet károsító magatartásra ösztönöz, önkényuralmi jelképeket tartalmaz;
 • gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas, valamint mások lelkiismereti-, vallási-, nemzeti-, nemzetiségi hovatartozását gyalázó vagy sértő kifejezés;
 • amely a gyermek- és fiatalkorúaknak szól, és fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket károsíthatja, így különösen, ha a gyermek- és fiatalkorúakat veszélyes, erőszakos, továbbá a szexualitást hangsúlyozó helyzetben mutatja be; tapasztalatlanságuk vagy hiszékenységük kihasználásával közvetlen felszólítást tartalmaz arra, hogy a felnőtt korúakat áru vásárlására ösztönözzék;
 • pornográf, szexuális szolgáltatás igénybe vételének előmozdítására, szexuális ingerkeltésre irányul (ideértve az olyan emeltdíjas távközlési szolgáltatás reklámját, mely szexuális ingerkeltésre irányul);
 • indokolatlanul hiányos tartalmú vagy nem nyújt kellő információt a termékről/szolgáltatásról, a valóságnak vélhetően nem megfelelő adatokat tartalmaz;
 • a Közvetítő Szolgáltató megítélése szerint sértheti a Honlap Felhasználóinak illetve harmadik személyek jogait;
 • olyan áruk, szolgáltatások reklámozása, amelyek előállítása vagy forgalmazása jogszabályba ütközik, amely tényleges szolgáltatás helyett vagy azzal arányban nem állóan adómentesség, adókedvezmény vagy más adóelőny igénybevételének ígéretét tartalmazza, vagy az igénybe vehető adóelőny vonatkozásában másként félrevezető, megtévesztő;
 • a fegyverek, a lőszerek, a robbanóanyagok és közbiztonságra különösen veszélyes eszközök reklámozása;
 • politikai tevékenységhez kapcsolódó vagy azt elősegítő anyag, információ;
 • minden egyéb, a fentiekben fel nem sorolt olyan anyag, információ, reklám melyet Magyarország hatályos jogszabályai tiltanak.

 

Eladó/Szolgáltató tehát tudomásul veszi, hogy a Honlapon elhelyezett adatok, anyagok, információk tartalmáért felelősséggel tartozik, valamint a jogszabályba ütköző tartalmú Hirdetések feladása hatósági eljárást vonhat maga után.

 

Ha az Eladó/Szolgáltató az 5.5. pontban meghatározott tilalmakat megsérti, Közvetítő Szolgáltató jogosult az Eladó/Szolgáltató által feltöltött Hirdetés levételére illetve, ha sértő vagy a jogszabályba ütköző tartalmat helyez el a Hirdetésben, akkor a Közvetítő Szolgáltató a Honlapon elérhető Szolgáltatás igénybevételét, vagyis a Hirdetés elhelyezését bármikor megtagadhatja és nem köteles a Hirdetést elhelyezni vagy a Hirdetést a nyilvánosság számára is hozzáférhető módon hagyni a Honlapján és jogosult azt eltávolítani.

 

A Közvetítő Szolgáltató ugyan nem köteles ellenőrizni az általa továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információ tartalmát, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak. Azonban jogában áll, – ha jogszabálysértést tapasztal – hogy az 5.5. pontba ütköző Hirdetéseket az Eladó/Szolgáltató előzetes értesítése nélkül törölje illetve jogosult arra, hogy az Eladóval/Szolgáltatóval szemben szolgáltatásait – jogszabályba ütköző Hirdetések esetén –megszüntetesse előzetes értesítés nélkül és az Eladót/Szolgáltatót kitiltsa a Honlapról.

 

5.6.Hirdetések megjelenésének felfüggesztése

 

A Közvetítő Szolgáltató abban az esetben, ha az Eladó/Szolgáltató a Hirdetésében a termékről vagy a szolgáltatásról egyértelműen valótlan adatokat ad meg vagy nem a valóságnak megfelelő képet tölt fel és a feltöltött adatok alkalmasak arra, hogy a Felhasználót megtévessze, a Közvetítő Szolgáltató jogosult egyoldalúan dönteni a Hirdetés megjelenésének felfüggesztéséről. A felfüggesztés okáról a Közvetítő Szolgáltató emailben tájékoztatja az Eladót/Szolgáltatót, és ha az Eladó/Szolgáltató a felfüggesztés okát a felfüggesztés okának írásbeli közlésétől számított 10 napon belül megszünteti, abban az esetben Közvetítő Szolgáltató a megjelenés felfüggesztését megszünteti és a Hirdetések megjelenését továbbra is biztosítja jelen szerződésben meghatározottak szerint. Ha a felfüggesztés okát az Eladó/Szolgáltató 10 napon belül nem hárítja el, Közvetítő Szolgáltató azonnali hatállyal törli az Eladó/Szolgáltató Hirdetéseit a rendszerből, melyek a nyilvánosság számára elérhetetlenné válnak. Ebben az esetben az Eladó/Szolgáltató Hirdetéseinek törlésével kapcsolatos esetleges adatvesztések miatt Közvetítő Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

 

5.7.Felmondási jog

 

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

 

Fogyasztó jogosult a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy (14) napon belül indokolás nélkül a szerződést felmondani.

 

Fogyasztót azonban nem illeti meg a felmondási jog a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a 14 napos felmondási határidő lejárta előtt, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a Szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti. Ehhez a Fogyasztónak nem kell mást tennie, minthogy a Honlapon a csomag megrendelési felületen a „Hozzájárulok ahhoz, hogy a Antik Centrál Kft. részemre a Szolgáltatás nyújtását a felmondási jog gyakorlására nyitva álló 14 napos felmondási időlejártát megelőzően elkezdje és tudatában vagyok annak, hogy a hozzájárulásom megadása esetén felmondási jogomat elveszítem” felirat előtt található jelölőnégyzetet kipipálja, mellyel egyértelműen jelzi Szolgáltató felé a szándékát. Ha a Felhasználó nem jelöli be a jelölőnégyzet, a Szolgáltató 14 nap elteltével kezdi meg a Szolgáltatás nyújtását, vagyis a Hirdetés feltöltésére és a Hirdetések megjelenítésére csak a fizetéstől számított 14 nap elteltét követően kerül sor.

 

Ha a Fogyasztó nem egyezik bele abba, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatást a 14 nap lejártát megelőzően nyújtsa részére, akkor a Fogyasztót megilleti a felmondás joga. Ez esetben a Fogyasztó a felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Közvetítő Szolgáltató részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a következő linken [link beillesztése] keresztül elérhető felmondási nyilatkozat – mintát is. Fogyasztó határidőben gyakorolja felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi nyilatkozatát a Közvetítő Szolgáltató részére.

 

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy felmondási jogát az e pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

 

Minden esetben a Közvetítő Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó felmondási nyilatkozatának megérkezését.

 

Írásban történő felmondás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Közvetítő Szolgáltatónak.

 

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe Közvetítő Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

 

Ha Fogyasztó él felmondási jogával, Közvetítő Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást.

 

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Közvetítő Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

 

Ha a Fogyasztó beleegyezett abba, hogy a Közvetítő Szolgáltató a 14 nap lejárta előtt részére a Szolgáltatás nyújtását megkezdje és a teljesítés megkezdését követően mégis élni kíván felmondási jogával, a Fogyasztó köteles egy a szolgáltatás igénybevételéért járó arányos díj fizetésére.

 

A felmondási jog gyakorlása a jövőre nézve szünteti meg a szerződést, így a Fogyasztó az általa kifizetett összegnek csak arányos részét jogosult visszakérni, attól függően, hogy mekkora részt teljesített már a Szolgáltatásból a Közvetítő Szolgáltató.

 

Ha a Fogyasztó nem egyezik bele abba, hogy a Közvetítő Szolgáltató az adott szolgáltatást a 14 nap lejártát megelőzően nyújtsa részére, akkor a Fogyasztót megilleti a felmondás joga. Ez esetben a Fogyasztó a felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a Közvetítő Szolgáltató részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja az ezen a linken  elérhető felmondási nyilatkozat – mintát is. Fogyasztó határidőben gyakorolja felmondási jogát, ha a 14 naptári nap lejárta előtt elküldi nyilatkozatát a Közvetítő Szolgáltató részére.

 

Ha a Fogyasztó beleegyezett abba, hogy a Közvetítő Szolgáltató a 14 nap lejárta előtt részére az adott szolgáltatás nyújtását megkezdje és a teljesítés megkezdését követően él felmondási jogával, a Fogyasztó köteles egy a szolgáltatás igénybevételéért járó arányos díj fizetésére. A Fogyasztó által arányosan fizetendő összeget az adott szolgáltatásra vonatkozó díj adóval növelt teljes összege alapján számolja ki a Közvetítő Szolgáltató. Ha azonban a  Fogyasztó bizonyítja, hogy a  teljes összeg túlzottan magas, az  arányos összeget a  szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. A piaci érték megállapításánál az  azonos tevékenységet végző vállalkozások azonos szolgáltatásának a szerződés megkötésének időpontja szerinti ellenértékét kell figyelembe venni.

 

A Közvetítő Szolgáltató tehát követelheti az ésszerű költségeinek megtérítését, ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és a Fogyasztó gyakorolja felmondási jogát – megtérítését.

 

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy felmondási jogát az e pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

 

Közvetítő Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

 

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Közvetítő Szolgáltatónak.

 

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe Közvetítő Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

 

Ha Fogyasztó él felmondási jogával, Közvetítő Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó felmondási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást.

 

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Közvetítő Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

 

Fogyasztót nem illeti meg a felmondási jog:

 

-        a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

 

-        b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállásra nyitva álló határidő (14 nap) alatt is lehetséges ingadozásától függ;

 

 

6.      ÉRTÉKBECSLŐ SZOLGÁLTATÁS, RÉGISÉG FELVÁSÁRLÁS

 

Az értékbecslő szolgáltatás keretében bárkinek lehetősége van arra, hogy eladó régiségéről készült fényképet feltöltse az erre szolgáló felületre és elküldje a Közvetítő Szolgáltató részére a célból, hogy annak árát felbecsülje. Közvetítő Szolgáltató ez esetben 48 órán belül elküldi a kért információt. Ez a szolgáltatás teljesen ingyenes.

 

A Közvetítő Szolgáltató által becsült értékre vonatkozóan semminemű felelősséget nem vállal.

 

A régiségek felvásárlása esetén az értékbecslő szolgáltatásnál leírtaknak megfelelően az erre szolgáló felületen feltöltheti az eladásra kínált régiségéről készített fényképét az érdeklődő az elérhetőségeivel együtt, a Közvetítő Szolgáltató pedig telefonon felveszi vele kapcsolatot. A régiség feltöltése teljesen ingyenes történik, azonban a Közvetítő Szolgáltató nem garantálja a feltöltött régiség megvásárlását.

 

A képek feltöltése és az üzenet elküldése a Közvetítő Szolgáltató részére, nem jelent eladási kötelezettséget az érdeklődő részére és felvásárlási kötelezettséget a Közvetítő Szolgáltató részére.

 

Mindkét szolgáltatás teljesen ingyenes.

 

Részletesen a szolgáltatásról [itt] olvashat, mely tájékoztató jelen ÁSZF részét képezi.

Szakértőink névsorát ITT tekintheti meg.

 

7.      ADATVÉDELEM

 

Az Eladó/Szolgáltató/Felhasználó az alábbi linkre kattintva megtekintheti a Közvetítő Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatóját. […].

 

8. SZERZŐI JOGOK

 

A Honlap, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai a szolgáltató szellemi termékei, amelyek szerzői jog védelme alatt állnak. Másolásuk akár teljes egészében, akár részleteiben szerzői jogokat sért.

 

A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek merevlemezre ssd-re, usb-re, sd kártyára mentése vagy kinyomtatása saját felhasználás céljából engedélyezett.

 

A saját felhasználáson túli felhasználás – pl. adatbázisban történő tárolására, továbbadás, közzé vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

 

A Honlapon található tartalomról csak linkelt hivatkozással lehet információkat felhasználni az interneten, a következő feltételek betartása mellett:

 • Jól látható módon, link formájában meg kell jelölni a forrást. A linknek az adott tartalmi elemre kell mutatnia,
 • Az antik.hu fő vagy al-oldalainak más weboldalba történő beágyazása (pl. frame-ek segítségével) nem engedélyezett.
 • A linkelő honlap nem keltheti azt a benyomást, hogy az antik.hu támogatja az adott oldalon kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását, kivéve, ha erről a szolgáltatóval, mint szerződő féllel kötött írásbeli szerződés másképpen rendelkezik.
 • A linkelő honlap nem szolgáltathat vagy tartalmazhat valótlan információt az antik.hu és a linkelő honlap fenntartója között fennálló jogviszonyról és általában az antik.hu szolgáltatásairól.
 • A linkelő honlap nem tartalmazhat jogszabályt, harmadik személy jogait, vagy a közízlést sértő tartalmat.

A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a Közvetítő Szolgáltató jogosult a Honlapra mutató link azonnali eltávolíttatására, ha az oldal üzemeltetője azt felszólítás ellenére sem távolítja el, továbbá jogosult arra is, hogy a jogsértéssel összefüggő és felmerült kárának megtérítését követelje.

A Közvetítő Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a kereső motorjaira és egyéb internetes szoftvereire, az antik.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Közvetítő Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul kivéve, ha erre a Közvetítő Szolgáltató külön engedélyt nem ad. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Közvetítő Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott hirdetéskezelő-felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Közvetítő Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

 

Amennyiben az Eladó/Szolgáltató a rendelkezésére bocsátott hirdetési felületeken a Közvetítő Szolgáltató írásos beleegyezése nélkül az antik.hu számára konkurens hirdetést jelenít meg, a Közvetítő Szolgáltató a kérdéses Hirdetést eltávolítja a szerverről.

 

Továbbá, sem az Eladó, sem a Szolgáltató, sem bármely Felhasználó, sem harmadik személy nem keltheti annak látszatát, hogy az általa működtetett weboldal az antik.hu oldal támogatásával vagy jóváhagyásával jött létre, ilyen támogatás vagy jóváhagyás hiányában.

 

 

8.      PANASZKEZELÉS

 

Érintettek a Közvetítő Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a következő elérhetőségeken keresztül terjesztheti elő:

 

Levelezési cím: 1137 Budapest, Katona József utca 26..

Telefon: 06706127276

E-mail: info@antik.hu

 

Közvetítő Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha az  Érintettek  a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Közvetítő Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőrzi – vesz fel.

 

Közvetítő Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben az Érintetteknek átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

 

Közvetítő Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén az Érintettek részére legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

 

Minden egyéb esetben a Közvetítő Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Közvetítő Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

 

Közvetítő Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

 

A panasz elutasítása esetén Közvetítő Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja az Eladót/Felhasználót.

 

9.      JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 

Amennyiben Felek között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Közvetítő Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Eladó/Szolgáltató/Felhasználó, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltet Testülethez is, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak rendelkezésre a másik fél számára:

 

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
 • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése a Közvetítő Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testület előtt

 

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

 • Bírósági eljárás kezdeményezése.

 

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

10.  EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Honlapot használók Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések az ÁSZF-ben megjelölt hatálybalépés időpontjától kezdődően válik a Honlapot használókkal szemben hatályossá.

 

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Honlapot más domainnév alá helyezze át.

 

Jelen ÁSZF hatályba lépésének napja 2015.09.30.

ÁSZF letöltése [itt]